Juridische informatie

For media.jpg

Gebruiksvoorwaarden

De website van Tork op www.tork.nl wordt beheerd door

Essity Professional Hygiene Germany GmbH
Sandhofer Straße 176
68305 Mannheim

Amtsgericht Mannheim: HRB 710 878
Btw-nummer: DE 815236277
Directeur: Oliver Obel, Stephan Franke
GLN: 4000167000000
 
Tel.: +49 (0)621/778 4700
Fax: +49 (0)621/778 13 4700
E-Mail: torkmaster@essity.com
 

- hierna „Essity“ - genoemd

Aansprakelijk in de zin van § 55 lid 2 RStV: Oliver, Obel, Stephan Franke

Juridische verklaring

1.    Algemene regelingen

Deze gebruiksvoorwaarden regelen de gebruiksrelatie van de websites Tork.de, Tork.at, Tork.ch, Tork.be en Tork.nl tussen Essity en de gebruikers. Door het gebruik van deze sites aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden.

Van deze gebruiksvoorwaarden afwijkende, daarmee tegenstrijdige of aanvullende handelsvoorwaarden van de gebruikers zullen geen deel uitmaken van de overeenkomst, tenzij Essity daar uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt. Voor zover in deze gebruiksvoorwaarden niet direct gewijzigd of uitdrukkelijk uitgesloten, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Essity behoudt zich het recht voor, om de gebruiksvoorwaarden op grond van toekomstige economische, juridische en technische ontwikkelingen aan te passen. Geldig zijn de telkens op het moment van gebruik op de Tork website oproepbare actuele gebruiksvoorwaarden.

De Tork website geeft een voor de gebruiker kosteloos informatieaanbod van Essity weer. Ze mag uitsluitend voor informatiedoeleinden worden gebruikt.

Essity behoudt zich voor om de inhoud, de structuur en de opmaak van de Tork website op elk moment te wijzigen.

De Tork website alsmede de onderliggende databases mogen alleen worden gebruikt op de wijze die Essity beoogt. Met name kan de informatie alleen met een internetbrowser worden opgeroepen. Het is niet toegestaan om de Tork website te integreren in een eigen website (zgn. Framen), en evenmin om naar andere sites dan de startpagina onder www.tork.de te linken.

Het is verboden: 

 • functies (bijv. zoekschermen) van de webpagina te omzeilen, buiten werking te stellen of op een andere manier storend in de Tork website in te grijpen,  in het bijzonder  om maatregelen te nemen die een te zware belasting van de infrastructuur van de Tork  website tot gevolg zouden kunnen hebben;
 • door Essity gegenereerde inhoud te blokkeren, te overschrijven of aan te passen.
  Het is tevens verboden,
 • om frauduleus te handelen.
 • spam, kettingbrieven of piramidesystemen te distribueren, te initiëren of te promoten.
 • virussen of andere malware te versturen of toegankelijk te maken, die van nadelige invloed kunnen zijn op of schade kunnen veroorzaken aan de Tork website of de computersystemen van andere gebruikers.

Essity behoudt sich voor, de niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden civiel- en eventueel ook strafrechtelijk te vervolgen. 

2.    Intellectuele eigendom 

De inhoud (teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsopnames, software, enz.), kenmerken  (logo's, merken, namen, etc.) en informatie op de Tork website ("Tork-inhoud") zijn intellectuele eigendom van Essity, met Essity gelieerde bedrijven of haar partners. Het is verboden, deze zonder de toestemming van de respectieve houder van de rechten commercieel te gebruiken, in het bijzonder te reproduceren, te verbrijden, anders openbaar te maken of te bewerken. Het is daarnaast in zijn algemeenheid verboden om informatie over de eigendom van de rechten op de Tork-inhoud uit de betreffende contents te verwijderen.

Het commerciële hergebruik van de Tork-inhoud is enkel toegestaan als Essity of haar partners hiertoe vooraf schriftlich toestemming heeft verleend. 

3.    Beperking van aansprakelijkheid

Voor de juistheid en actualiteit van de gegevens is Essity aansprakelijk als volgt: 

 • Bij opzet en grove nalatigheid is Essity aansprakelijk voor schadevergoeding - op welke rechtsgrond dan ook.
 • In geval van eenvoudige nalatigheid is Essity alleen aansprakelijk voor schending van een belangrijke contractuele verplichting, beperkt tot vergoeding van de voorzienbare schade die zich doorgaans voordoet. Een belangrijke contractuele verplichting is een verplichting, waarvan de naleving het bereiken van het met de sluiting van het contract nagestreefde doel pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de gebruiker vast mag rekenen.
 • De voornoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor schade als gevolg van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of de gezondheid. Bovendien is het niet van toepassing op frauduleuze verzwijging of op een door Essity bij wijze van uitzondering verleende garantie of bij vorderingen uit hoofde van de [Duitse] Wet op de Productaansprakelijkheid.

Indien de aansprakelijkheid van Essity is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn werknemers, vertegenwoordigers en agenten. 

4.    Links 

Indien er op de Tork website links staan naar websites van derden (externe links), sluit Essity de aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan uit respectivelijk beperkt de aansprakelijkheit hiervoor, voor zover dit wettelijk is toegestaan.  Als de gebruiker zo'n link volgt, verlaat hij het informatieaanbod van Essity. Voor de naleving van de regels voor gegevensbescherming bij het gebruik van extern gelinkte websites zijn uitsluitend de exploitanten/aanbieders van deze sites verantwoordelijk. 

5.    Toepasselijk recht/bevoegdheidskeuze 

Deze gebruiksvoorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen Essity en de gebruiker zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van alle internationale en supranationale (contractuele) juridische systemen, met name van het Weens Koopverdrag. Is de gebruiker een consument (§ 13 BGB) is het recht van de staat, waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, van toepassing, voor zover hem door de keuze van duits recht de bescherming wordt genomen, die hem door de betreffende bepalingen van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft  zou worden verleend. 

De bevoegde rechtbank, voor zover niet door dwingende wettelijke bepalingen uitgesloten, is  Mannheim, Duitsland.

Privacybeleid

(‘Essity’ of ‘wij’ of ‘ons’) neemt de bescherming van gegevens serieus. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Essity als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de e-Privacyverordening (‘e-Privacyverordening’) persoonsgegevens en andere gegevens van gebruikers verzamelt en verwerkt.

1. Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Metadata

U kunt onze website of app gebruiken zonder persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. In dat geval verzamelt Essity alleen de volgende metadata die voortvloeit uit uw gebruik: 

Doorverwijspagina, datum en tijdstip van toegang, verzonden datavolume, status van transmissie, soort webbrowser, IP-adres, besturingssysteem, gebruikersinterface, taal en versie van browsersoftware.

Uw IP-adres wordt gebruikt om u toegang te geven tot de website of app. Zodra uw IP-adres hiervoor niet meer gebruikt hoeft te worden, verkorten wij uw IP-adres door de laatste acht cijfers te verwijderen. De metadata, inclusief het verkorte IP-adres, wordt gebruik om de kwaliteit en de diensten van onze website of app te verbeteren door het gebruikersgedrag te analyseren.

Account

Als u een account aanmaakt op de website of in de app, kunt u gevraagd worden uw persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld: naam, postadres, e-mailadres, gekozen wachtwoord, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardgegevens, factuur- en afleveradres, interesse in bepaalde producten/diensten (vrijwillig), verzoek om reclame te ontvangen per e-mail (vrijwillig). Essity verwerkt dergelijke gegevens om u de accountfuncties te bieden, om u reclamemateriaal aan te bieden (voor zover wettelijk toegestaan) en om uw interesses te analyseren voor reclamedoeleinden. 

Bestellingen

Als u een bestelling plaatst via onze website of app, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: uw accountgegevens, soort en aantal producten, aankoopprijs, besteldatum, bestelstatus, retouren en verzoeken aan de klantenservice. Essity verwerkt dergelijke persoonsgegevens om haar contract met u na te komen, de bestelde producten te leveren, klantenservice te bieden, wettelijke verplichtingen na te komen, rechtsvorderingen te onderbouwen, in te stellen of uit te oefenen, en voor reclame op maat.

Sweepstakes

Als u deelneemt aan een sweepstake, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: naam, postadres, e-mailadres, deelnamedatum, selectie als winnaar, prijs en antwoord op de wedstrijdvraag. Essity verwerkt dergelijke persoonsgegeven om de sweepstake te organiseren, de winnaar te informeren, de prijs naar de winnaar te sturen, het evenement te organiseren en voor reclamedoeleinden. 

Gezondheidsgegevens

Als u bepaalde producten bestelt, verzamelt en verwerkt Essity ook informatie over uw gezondheidstoestand; deze informatie wordt afgeleid uit uw aankoop. Gezondheidsgegevens zijn gevoelige gegevens in de zin van de AVG en Essity treft de nodige maatregelen om dergelijke gevoelige gegevens te beschermen volgens de wettelijke voorschriften. Met uw toestemming verzamelt en verwerkt Essity uw gezondheidsgegevens alleen om haar contract met u na te komen, de bestelde producten te leveren, klantenservice te bieden, wettelijke verplichtingen na te komen, rechtsvorderingen te onderbouwen, in te stellen of uit te oefenen, en voor reclame op maat. 


2. Derden

 • Doorgifte naar externe dienstverleners Essity kan externe dienstverleners inschakelen die optreden als gegevensverwerker voor Essity en bepaalde taken uitvoeren voor Essity, bijvoorbeeld op het gebied van website-ontwikkeling, marketing of IT-ondersteuning. Bij het uitvoeren van dergelijke taken kunnen deze externe dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens en/of deze verwerken. Wij vragen deze externe dienstverleners bepaalde veiligheidsmaatregelen in te voeren en te handhaven om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

 • Andere ontvangers Essity kan persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming doorgeven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridisch adviseurs, externe consultants of zakenpartners. In het geval van een fusie of overname kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan daarbij betrokken derden.

 • Internationale doorgiften van persoonsgegevens De persoonsgegevens die wij verzamelen of ontvangen, kunnen worden doorgegeven aan of verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) bevinden. In deze landen [zie de lijst op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm] worden gegevens voldoende beschermd overeenkomstig de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Andere ontvangers kunnen zich bevinden in landen waar onvoldoende bescherming van gegevens wordt geboden overeenkomstig de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Essity zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te garanderen dat doorgiften buiten de EER voldoende beschermd worden overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot doorgiften naar landen waar onvoldoende gegevensbescherming wordt geboden, geldt dat wij passende veiligheidsmaatregelen treffen door bijvoorbeeld gebruik te maken van modelbepalingen inzake gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of een toezichthoudende instantie, goedgekeurde gedragscodes in combinatie met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger, of goedgekeurde certificeringsregelingen in combinatie met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger. U kunt een kopie van dergelijke passende veiligheidsmaatregelen aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op zoals beschreven in art. 7 (Contactgegevens).

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Op basis van de volgende rechtsgrondslagen mogen wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een contract maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer u een kind bent;
 • Overige toepasselijke rechtsgrondslagen voor de verwerking van gegevens, met name wettelijke bepalingen van lidstaten.

Op basis van de volgende rechtsgrondslagen mogen wij uw gevoelige gegevens verwerken:

 • U heeft expliciet toestemming gegeven voor de verwerking van uw gevoelige gegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van Essity of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht;
 • De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vereist op grond van een wettelijke of contractuele verplichting, is noodzakelijk om een contract aan te gaan met ons of om onze diensten/producten die u heeft aangevraagd te ontvangen, of betreft een vrijwillige keuze door u. 

Als u ervoor kiest uw persoonsgegevens niet te verstrekken, kan dit nadelen met zich meebrengen (u zult bijvoorbeeld bepaalde producten of diensten niet kunnen ontvangen). Tenzij anders bepaald, heeft het niet verstrekken van uw persoonsgegevens echter geen juridische gevolgen voor u.

4. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u daarop aanspraak maken?

Als u toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van bepaalde persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden zonder andere kosten voor u dan de transmissiekosten overeenkomstig de basistarieven. 

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht op (i) inzage van uw persoonsgegevens, (ii) rectificatie van uw persoonsgegevens, (iii) wissing van uw persoonsgegevens, (iv) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en (v) overdraagbaarheid van gegevens, en kunt u het recht hebben om bezwaar te maken tegen (vi) de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief bezwaar tegen profilering) en (vii) geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering). 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in art. 7 (Contactgegevens). 

U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

5. Cookies en andere tracking-technologieën

De website of app maakt gebruik van cookies. Meer informatie kunt u vinden in ons Cookiebeleid.


6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u de gewenste diensten en producten te leveren. Na beëindiging van uw contractuele relatie met ons wissen wij uw persoonsgegevens of anonimiseren wij deze, tenzij wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens van toepassing zijn (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden). Wij kunnen uw contactgegevens en interesses in bepaalde producten of diensten langer bewaren indien het Essity is toegestaan u reclamemateriaal te sturen. Bovendien kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde delen van uw persoonsgegevens tot tien jaar na het betreffende belastingjaar te bewaren. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren na de beëindiging van uw contractuele relatie met ons als wij uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan overige toepasselijke wet- en regelgeving of bij het instellen, uitvoeren of onderbouwen van rechtsvorderingen (alleen op ‘need-to-know’-basis). Na beëindiging van uw contractuele relatie met ons beperken wij het verwerken van persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden zo veel mogelijk.

7. Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Essity Professional Hygiene Germany GmbH
Sandhofer Straße 176
68305 Mannheim 

Tel no: +49 (0)621/778 4700
Mon-Thu 8:00-17:00 uur | Vrij 8:00-15:00 uur 
Fax: +49 (0)621/778 13 4700
E-mail: dataprivacy@essity.com

De contactgegevens van onze vertegenwoordiger binnen de EU zijn: 

Compliance Officer Gegevensbescherming
Tel:   +49 40 4909-6546
Mobiel: +49 172 439 6933
E-mail: iris.winter@essity.com

Cookie informatie

1.    Algemene aanwijzingen

Deze website maakt op verschillende plaatsen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser opslaat en die dienen om het gebruik van een website eenvoudiger, effectiever en veiliger te maken.

Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u het gebruik van cookies weigeren. Onze website blijft dan nog toegankelijk. Wij wijzen erop dat onze diensten in dat geval slechts beperkt of niet meer kunnen functioneren.

Tenzij anders vermeld in deze cookie informatie, worden de verwerkte gegevens gebruikt voor de hieronder vermelde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en de legitieme belangen van derden in overeenstemming met art. 6 lid 1, zin 1, punt f AVG.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die dienen voor het traceren van websites en reclamedoeleinden via het netwerkreclame-initiatief http://optout.networkadvertising.org/ of de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .

Indien cookies in een andere context worden gebruikt (bijv. door diensten van derden), vindt u hierover meer informatie in het volgende of in de aanwijzingen van de betreffende aanbieders.

Houd ook rekening met onze algemene informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder over bestaande contactmogelijkheden en uw rechten, in onze informatie over gegevensbescherming op https://www.tork.de/legal-information/#paragraph-2.

2.    Op cookies gebaseerde diensten

2.1    Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. De IP-anonimisatie is geactiveerd op deze website. Uw IP-adres wordt echter van te voren door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die lid zijn van het verdrag over de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort.
In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website nog meer diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de websiten en het internetgebruik. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser door middel van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van cookies voorkomen door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle mogelijkheden van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken
U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt door de via de volgende link ter beschikking gestelde browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Meer informatie over gegevensbescherming  bij Google Analytics vindt u onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

2.2    Facebook custom audience

We gebruiken de remarketing functie "Custom Audiences" van Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland). Deze functie dient om gebruikers van de website op belangstelling gebaseerde advertenties (zogenaamde Facebook-advertenties) te laten zien wanneer ze Facebook gebruiken. Deze functie is op onze website geïntegreerd via de remarketing-tag van Facebook. Daarbij wordt bij het bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Het feit dat u onze website heeft bezocht wordt doorgestuurd naar Facebook. Facebook kan deze informatie ook koppelen aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount.

Als u hiermee akkoord gaat, gebruiken wij uw opgeslagen persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres of naam, om klantenlijsten op te stellen. Deze worden door Facebook versleuteld en vervolgens vergeleken met de bestaande gegevens. Als er treffers zijn, gebruiken we uw gegevens om reclame gericht toe te sturen. De rechtsgrondslag hiervoor is uw instemming (artikel 6, lid1 zin 1, punt a AVG).

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook onder https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. U kunt uw Facebook-instellingen voor het gebruik van advertenties wijzigen via https://www.facebook.com/settings. Hiervoor moet u ingelogd zijn.

2.3    Optimizely

Wij maken gebruik van de webanalysedienst Optimizely van Optimizely Inc. (631 Howard St. Suite 100, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten). Deze dienst maakt gebruik van cookies om de browser van een bezoeker te identificeren en het gebruik van deze website te analyseren. Meer informatie over hoe Optimizely uw gegevens verwerkt, vindt u onder http://www.optimizely.com/privacy. U kunt Optimizely-Tracking op elk moment deactiveren door de instructies te volgen op http://www.optimizely.com/opt_out.

2.4    New Relic

Op deze website worden door New Relic, een prestatieanalysedienst van de aanbieder New Relic Inc. (101 Second Street, 15th Floor, San Francisco, CA 94105. VS), gegevens verzameld en opgeslagen waaruit met gebruik van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en aan de behoeften aan te passen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, die afzonderlijk moet worden verleend.

Daarnaast dient New Relic als hulpmiddel om de technische prestaties van de website te meten en te monitoren, bijvoorbeeld om te bepalen of de website toegankelijk is en hoe snel de betreffende pagina wordt weergegeven wanneer deze wordt bezocht. New Relic verzamelt daartoe gegevens over deze website, zoals systeemgegevens over gebruikte add-ons, gebruikstijden, gebruikte browsers, gebruikte hard- en software ("applicatiegegevens"). New Relic stelt hiervoor ook één of meerdere cookies in uw browser in. De applicatiegegevens worden opgeslagen op de servers van New Relic en gebruikt voor de analyse van de prestaties van deze website om aanbod overheersende prestatievergelijkingen tussen verschillende websites te maken. Meer informatie over New Relic vindt u onder www.newrelic.com. Het privacybeleid is oproepbaar op http://newrelic.com/privacy.

2.5    LinkedIn Analytics/ LinkedIn Ads

Wij gebruiken de analysediensten LinkedIn Analytics en LinkedIn Ads van de sociale netwerkdienst LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt een directe verbinding tussen uw browser en de LinkedIn server tot stand gebracht via de remarketing tags. LinkedIn ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft. Hierdoor kan LinkedIn uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. De hierdoor verkregen informatie kunnen wij voor de weergave van LinkedIn-Ads gebruiken. Meer informatie kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn via: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

2.6    Quantcast

Wij gebruiken diensten en producten van Quantcast (Quantcast Deutschland GmbH, Leopoldstrasse 23, 80802 München). Deze stellen ons in staat om onze website en het gebruik ervan (quantcount) te analyseren en op interesse gebaseerde advertenties weer te geven.  Quantcast verzamelt loggegevens van onze website door middel van tags en cookies en koppelt deze informatie aan een unieke, willekeurige identificatie die aan uw apparaat is gekoppeld (zoals een cookie-ID). Quantcast gebruikt deze persoonlijke gegevens om te bepalen welke advertenties en inhoud voor u interessant kunnen zijn.  

Quantcast koppelt geen loggegevens aan uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer en probeert ook niet op een andere manier uw identiteit vast te stellen. Quantcast gebruikt naar eigen zeggen de juiste organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Meer informatie over Quantcast vindt u onder https://www.quantcast.com/de/datenschutz/. Gebruikers kunnen Quantcast-cookies te allen tijde uitschakelen op www.quantcast.de/opt-out .

2.7    Google DoubleClick

We maken gebruik van DoubleClick, een remarketingservice van Google. Met deze service kunnen gebruikers die onze internetpagina's en onlinediensten al hebben bezocht en geïnteresseerd zijn in het aanbod, opnieuw worden aangesproken door gerichte reclame op de pagina's van het Google-partnernetwerk. De plaatsing van de advertentie gebeurt via het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren bij het bezoeken van de website en kunnen vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en belangstellingsgerelateerde reclame. Als u geen op belangstelling gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen via https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout. Als alternatief kunt U het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de opt-outpagina van het netwerkreclame-initiatief te gaan: http://optout.networkadvertising.org.
Informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

2.8    Bing Ads

Op onze website worden gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van Bing Ads-technologieën, waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Verenigde Staten. Deze service stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen wanneer zij via advertenties van Bing Ads naar onze website komen. Als u onze website via een dergelijke advertentie bezoekt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Een Bing UET-tag is geïntegreerd op onze website. Dit is een code die wordt gebruikt in verband met het cookie om een aantal niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Dit omvat o.a. de tijd die op de website is doorgebracht, welke onderdelen van de website zijn opgeroepen en via welke advertentie de gebruikers de website hebben bezocht. Informatie over uw identiteit wordt niet verzameld.

De verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar Microsoft-servers in de Verenigde Staten en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de plaatsing van cookies uit te schakelen. Dit kan eventueel de functionaliteit van de website beperken.

Bovendien kan Microsoft mogelijk uw gebruik op meerdere elektronische apparaten volgen door zogenoemde cross-device tracking, en daardoor gepersonaliseerde advertenties weergeven op of in Microsoft webpagina's en apps. U kunt dit gedrag uitschakelen op http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Ga voor meer informatie over de analysediensten van Bing naar de website van Bing Ads. Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft en Bing vindt u in het privacybeleid van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement en https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/blog/post/august-2013/datenschutz-und-nutzersicherheit-bei-bing-ads-%E2%80%93-was-passiert-mit-meinen-personlichen-daten.

2.9    AddThis

Deze website maakt gebruik van de social media plugin "Addthis", een dienst van Oracle Corporation (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA, "Oracle"). Met de social media plugin "AddThis" maakt Oracle een gemeenschappelijk gebruik mogelijk van zogenaamde aanbevelingsvelden (share buttons) van verschillende aanbieders, waarmee gebruikers individuele website-inhoud en websites op sociale netwerken kunnen aanbevelen of opslaan bij verschillende bookmark providers (bookmark-diensten). Als u hiermee akkoord bent gegaan en op één van onze websites met de plugin inlogt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Oracle. De inhoud van de plugins wordt rechtstreeks naar uw browser gestuurd en op de website geïntegreerd. Tegelijkertijd ontvangt Oracle informatie over de website die u bezoekt en slaat een cookie op het apparaat op, dat u gebruikt om herkenning bij een volgend bezoek mogelijk te maken. De informatie die door uw browser wordt verzonden (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar Oracle en verzameld in een anoniem gebruikersprofiel. Deze gebruikersprofielen dienen als basis om door u opgevraagde online aanbiedingen gepersonaliseerd en op uw interesses af te stemmen.

Zie voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling van Oracle het privacybeleid van Oracle: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.