Juridische informatie

For media.jpg

Gebruiksvoorwaarden

Essity Aktiebolag (publ) 

Hoofdkantoor: Stockholm, Zweden 

Reg. nr: 556325-5511

Onderstaande verwijzingen naar "Essity", "ons" of "wij" verwijzen naar Essity Aktiebolag (publ) als aanbieder van deze webpagina ("site"), tenzij een bepaalde site of andere dienst een andere entiteit aanwijst, in welk geval "Essity" naar deze entiteit zal verwijzen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op sites en andere diensten die verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden.

Essity volgt voor het aanbieden van deze site en deze gebruiksvoorwaarden de Zweedse wetgeving. Aangezien de Essity Group wereldwijde entiteiten omvat, is het zo dat wanneer een ander bedrijf wordt genoemd als aanbieder van een bepaalde site of service, de nationale wetgeving van het land waarin deze entiteit is gevestigd mogelijk andere of aanvullende regels voorschrijft. In dat geval is de geldende nationale wetgeving van toepassing en wordt deze door de desbetreffende entiteit in de vereiste mate nagevolgd.

Juridische verklaring

Het materiaal op deze site wordt door SCA geleverd als dienst aan haar klanten en mag enkel voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Enkele kopieën mogen worden gedownload volgens onderstaande voorschriften.

Wanneer u materiaal van deze site downloadt gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de site niet te gebruiken of materiaal ervan te downloaden.

Informatie over handelsmerken

Alle namen, logo's en handelsmerken zijn het eigendom van Essity, haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, licentiehouders of joint-venturepartners.

De handelsmerken en merknamen van Essity mogen enkel worden gebruikt zoals vermeld in deze gebruiksvoorwaarden of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Essity.

Voor elk gebruik van de handelsmerken van Essity in reclame voor en promotie van de producten van Essity is de juiste erkenning vereist.

Beperkt gebruik/Licentie voor enkele kopie

Alle inhoud van deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software is het eigendom van Essity of de aanbieders van de inhoud en wordt beschermd door de Zweedse en internationale auteursrechtwetgeving. Onbevoegd gebruik of verspreiding van het materiaal van deze site kan een schending zijn van auteursrechtelijke, handelsmerk- of andere wetgeving en is onderhevig aan zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke sancties.

Deze site of een onderdeel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op andere wijze worden geëxploiteerd voor commercieel gebruik dat niet uitdrukkelijk en schriftelijk is goedgekeurd door Essity. U mag één exemplaar van de informatie op de Essity-sites downloaden op één enkele computer voor uw persoonlijke, niet-commerciële, interne gebruik.

U mag de informatie niet aanpassen, gebruiken of overdragen voor commerciële doeleinden; noch mag u auteursrechtelijke of andere eigendomskenmerken van de informatie verwijderen. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het voorkomen van onbevoegd kopiëren van het materiaal, en om ervoor te zorgen dat alle medewerkers en aannemers – indien van toepassing – van uw onderneming deze beperkingen navolgen.

U bent verantwoordelijk zich te houden aan alle toepasselijke wetten van het auteursrecht. Wij staan u toe kopieën van deze site te maken als noodzakelijke, incidentele handelingen tijdens het bekijken van de site; en u mag een kopie afdrukken voor persoonlijk gebruik van zo veel van de site als redelijk is voor persoonlijke doeleinden. Elk ander gebruik is ten strengste verboden. U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming deze site niet op uw eigen website opnemen of naar een pagina anders dan de homepagina linken.

Essity verleent u geen uitgesproken of geïmpliceerde rechten onder patenten, auteursrechten, handelsmerken of informatie over handelsgeheimen.

Garantiedisclaimer

De informatie die hierin wordt gegeven wordt "zoals die is" geleverd, zonder uitgesproken of geïmpliceerde garantie van welke aard dan ook, waaronder garanties van verkoopbaarheid, de garantie dat het geen inbreuk maakt op intellectueel eigendom, of dat het geschikt is voor een bepaald doeleinde. In het geval dat Essity naar een webpagina van een externe partij linkt, is dat alleen voor het gemak van de gebruikers, en Essity is niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie op een dergelijke webpagina.

In geen geval is Essity aansprakelijk voor enige schade waaronder, maar niet beperkt tot, schade van winstverlies, onderbreking van de bedrijfsvoering, of verlies van informatie dat voorkomt uit het gebruik van of het onvermogen om de informatie te gebruiken, zelfs als Essity geïnformeerd is over de mogelijkheid van deze schade.

Essity garandeert ook niet de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items die binnen deze informatie vallen. Essity kan op elk moment en zonder kennisgeving veranderingen aan deze inhoud aanbrengen, of aan de producten omschreven in de inhoud. Essity doet geen toezegging om de informatie of andere materialen op deze site bij te werken.

Inzendingen door gebruikers

Alle materiaal, informatie of andere communicaties die u overbrengt of op deze site plaatst zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, volledig sub-licentieerbaar en niet-merkgebonden ("communicatie"). Essity heeft geen verplichtingen met betrekking tot deze communicatie.

Essity is vrij om elke vorm van communicatie, met inbegrip van alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken, vrij te geven, te kopiëren, verspreiden, op te nemen in en/of op andere wijze te gebruiken, voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Als u uw persoonsgegevens invoert op deze site of op andere wijze aan Essity overlegt, gaat u er hierbij mee akkoord dat Essity deze gegevens gebruikt ter beoordeling van uw informatie en om de producten en diensten van Essity te verhandelen, inclusief het recht om de gegevens aan externe landen over te dragen en uw persoonsgegevens op het internet te plaatsen. Essity is verantwoordelijk voor de omgang met zulke persoonsgegevens onder de Zweedse wetgeving, en u kunt contact opnemen met Essity in geval van onjuiste gegevens of andere problemen die betrekking hebben op de persoonsgegevens.

U mag geen communicatie plaatsen die als aanstootgevend zou kunnen worden beschouwd, die de privacy van andere personen kan schenden, die kan worden beschouwd als commerciële marketing of die op enigerlei wijze illegaal of ongepast is. Essity zal dit soort communicatie verwijderen wanneer we ons ervan bewust worden, en we behouden ons het recht voor u als gebruiker uit te sluiten van onze site of diensten.

Voor gebruik van diensten van externe partijen, zoals Facebook, zijn mogelijk voorwaarden van externe partijen van toepassing. Facebook past bijvoorbeeld de "Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden" toe op iedere gebruiker en bezoeker van Facebook, en we raden u aan dat u deze voorwaarden leest voordat u gebruikt maakt van een dienst van een externe partij.

Overig

Essity kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door dit bericht bij te werken.

Essity behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om (1) deze juridische verklaring te wijzigen; (2) berichten te controleren en te verwijderen; en/of (3) de beschikbaarheid van de site op elk moment en zonder kennisgeving te beëindigen.

Als een voorwaarde of bepaling van deze juridische verklaring wordt vastgesteld als onwettig, ongeldig, nietig, of om welke reden dan ook onuitvoerbaar, worden de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of geschaad.

Privacybeleid

Beleid voor de verwerking van persoonsgegevens

Het is het doel van Essity Aktiebolag ("Essity") en haar aangesloten entiteiten ("Essty" of "Essity Group") dat alle personen wiens persoonsgegevens door Essity worden verwerkt er te allen tijde van verzekerd kunnen zijn dat hun privacy wordt gerespecteerd, en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens. Zie de gedragscode van de Essity Group.
Essity zal de geldende nationale wetgeving voor gegevensbescherming navolgen, die toezicht houdt op het verzamelen en gebruik van gegevens van individuen ("persoonsgegevens"), alsmede dit privacybeleid. Het doel van dit privacybeleid is om de principes vast te stellen met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens die u ons levert, of die wij over u verkrijgen.
Essity , of de relevante aangesloten entiteit zoals hier of op de relevante site aangegeven, heeft de controle over het verwerken van persoonsgegevens zoals hier wordt omschreven.

Informatie – Persoonsgegevens

Persoonsgegevens, waaronder gegevens zoals namen en adressen die u aan Essity overlegt, kunnen handmatig of door computers worden verwerkt.
De persoonsgegevens die u aan ons hebt geleverd zullen worden verwerkt met als doeleinde (i) het verwerken van verzoeken van of overeenkomsten met u, (ii) het leveren van informatie en diensten die betrekking hebben op uw verzoek of overeenkomst, (iii) marketing en klantcontrole, en (iv) verkoop/productontwikkeling, allemaal zoals door Essity bepaald als van toepassing zijnde. Door persoonsgegevens in te voeren gaat u ermee akkoord en geeft u er toestemming voor dat u gebonden bent aan de voorwaarden zoals omschreven in dit privacybeleid en in de gebruiksvoorwaarden.
Bij elk bezoek aan de sites van Essity kan het IP-adres dat wordt gebruikt voor dit bezoek worden geregistreerd. We maken ook gebruik van IP-adressen om het gebruik van de sites van Essity te meten. (Een IP-adres is een uniek nummer waarmee het soms mogelijk is de verbinding van een gebruiker met het internet te identificeren; dit wordt iedere keer dat u een website bezoekt automatisch door uw webbrowser geleverd.) Hierbij kunnen gegevens worden verzameld over hoe u de site gebruikt, waarbij het gebruik van de site in de gaten wordt gehouden om Essity te helpen onze site te verbeteren, uw ervaring te personaliseren door de inhoud die u te zien krijgt erop u aan te passen, uw gebruikservaring te optimaliseren en de frequentie van het gebruik vast te stellen. Dit kan ook gelden voor andere gebruikersaccount die u mogelijk hebt bij Essity. Mogelijk voeren we ook statistische analyses uit op de verzamelde gegevens.

Gevoelige informatie

Als u ons vrijwillig gevoelige persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld, informatie over uw fysieke gezondheid), dan geeft u Essity toestemming om de gevoelige persoonlijke informatie te verwerken voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn omschreven (en in alle kennisgevingen over het gebruik van gegevens die tijdens een dergelijke verzameling zijn verstrekt), voor zover toestemming is vereist volgens de geldende wetgeving.

Verstrekken van persoonsgegevens aan externe partijen

Essity kan uw persoonsgegevens verstrekken aan externe partijen, zoals een partner of leverancier van onze producten, om het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld te vervullen.
De gegevens die u hebt geleverd kunnen worden geëxporteerd naar andere partijen van de Essity Group en/of onze zakenpartners in landen zowel binnen als buiten de Europese Unie.
Wees voorzichtig met het online invoeren van persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om de veiligheid van uw wachtwoorden en persoonlijke informatie te waarborgen. Uw gebruik van deze website wordt beschouwd als erkenning en aanname van deze risico's.

Toegang tot en corrigeren van persoonsgegevens

Als u vragen hebt met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens, of als u gelooft dat de informatie die wij hebben verwerkt onjuist of onvolledig is, dient u contact op te nemen met het bedrijf van Essity zoals duidelijk aangegeven op deze site. Onder de lokale wetgeving voor gegevensbescherming hebt u mogelijk recht op toegang en rectificatie met betrekking tot uw persoonsgegevens. Aan zulke rechten wordt door ons voldaan in zoverre dit mogelijk is, zodat wij al onze wettelijke verplichtingen nakomen.
Om in contact te komen met de aanbieder over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met Essity op Box 200, 101 23 Stockholm, of via e-mail op info@essity.com.

Informatie over cookies

Deze site maakt gebruik van cookies, dus dit onderdeel legt uit hoe cookies worden gebruikt en hoe u kunt bepalen of u cookies wilt houden of verwijderen. 


Wat is een cookie? 

Stukjes informatie die van een website worden overgebracht naar de harde schijf van uw computer, staan bekend als "cookies". 

Het zijn geen computerprogramma's, maar slechts kleine informatiebestanden waardoor websites informatie over het bladerpatroon van een gebruiker kunnen opslaan en inzien. 

De meeste websites gebruiken cookies omdat deze onderdeel zijn van datgene dat het internet een geweldige ervaring voor gebruikers maakt. Door middel van cookies kunnen websites gepersonaliseerde diensten aanbieden (bijvoorbeeld, een inlogcode onthouden, producten in een winkelmandje bewaren of inhoud tonen die relevant is). 

Er zijn verschillende soorten cookies: tijdelijke cookies (of sessiecookies) worden gewist wanneer de browser wordt afgesloten; permanente cookies worden niet gewist maar blijven bestaan totdat ze actief worden verwijderd, of totdat ze verlopen (dit is afhankelijk van de website, en hoe lang de cookie is geprogrammeerd te blijven bestaan). 

Hoe kunnen cookies worden verwijderd? 

De meeste browsers staan automatisch ingesteld om cookies te accepteren. 

U kunt cookies uitschakelen in uw browser, maar denk eraan dat de website hierdoor veel functies kan verliezen die nodig zijn om goed te blijven draaien. 

Voor meer informatie over cookies kunt u naar www.aboutcookies.org gaan, waar u uitgebreide, onafhankelijke informatie vindt over hoe u cookies kunt uitschakelen met de browserinstellingen, en hoe u cookies kunt verwijderen die al op uw computer staan. 

Om cookies van uw mobiele telefoon te verwijderen dient u de handleiding te raadplegen. 

Overzicht van Tork cookies 

Om u een gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden, gebruikt deze site cookie s. Elke keer wanneer u de site gebruikt, worden cookies overgebracht en/of geopend. De cookies staan hieronder vermeld.      


Doel Soort
Levensduur
1e of 3e Partij
Omgaan met boodschappenlijst
Functionaliteit cookies
Permanente cookies
1e partij
Toestemming voor cookiebeleid  (gebruikvancookiesgoedgekeurd)
Strikt noodzakelijke cookies
Sessiecookies en permanente cookies
1e partij
Verzamel /publiek/online marketing/gebruikersgedrag
Facebook - Performance/ targeting / advertentiecookie
Sessiecookies en permanente cookies
3e partij
Verzamel /publiek/online marketing/gebruikersgedrag
Google Analytics - Performance/ targeting / advertentiecookie
Sessiecookies en permanente cookies
1e partij
Verzamel /publiek/online marketing/gebruikersgedrag
Google AdWords - Performance/ targeting / advertentiecookie
Sessiecookies en permanente cookies
3e partij
Verzamel /publiek/online marketing/gebruikersgedrag
DoubleClich floodlight - Performance/ targeting / advertentiecookie
Sessiecookies en permanente cookies
1e partij


Strikt noodzakelijke cookies – Deze cookies zijn essentieel om door te website te kunnen bladeren en de functies te gebruiken, zoals toegang krijgen tot beveiligde gebieden van de site. Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om hebt gevraagd, zoals een aankoop doen, niet worden geleverd. 
 
Prestatiecookies – Deze cookies verzamelen informatie over hoe onze gebruikers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's het meest bezocht worden, en of er foutmeldingen optreden op deze pagina's. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld is samengesteld en dus anoniem. Het wordt alleen gebruikt om te verbeteren hoe de website draait. 
 
Functionaliteitscookies – Met deze cookies kan een website de keuzes die u maakt onthouden (zoals uw naam, taal of regio) en verbeterde, persoonlijke functies bieden. De informatie die deze cookies verzamelen kan anoniem worden gemaakt, en ze kunnen uw browse-activiteiten op andere websites niet nagaan. 
 
Doelgerichte of advertentiecookies – Deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die meer van toepassing zijn op u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken, en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Ze zijn geplaatst door onze advertentienetwerken met toestemming van [Essity/Tena UK/Bodyform UK etc.]. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals de adverteerders. Vaak worden doelgerichte of advertentiecookies gelinkt aan de functionaliteit van de site van de andere organisatie. 
 

Gebruiksvoorwaarden accepteren 

Door de Gebruiksvoorwaarden te accepteren en door naar de site te gaan en deze te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt ook instemmen met het gebruik van cookies door de instellingen die u hebt gemaakt in uw webbrowser. 
 

Inzendingen door gebruikers 

Essity kan u toestaan om informatie, opmerkingen of ander materiaal te plaatsen op onze site, sociale-medianetwerken of andere online diensten. Dit wordt gedaan om de stroom van informatie over Essity en onze producten te bevorderen. Zie de voorwaarden voor zulke inzendingen door gebruikers zoals vastgesteld in de juridische verklaring (hierboven). 
 
Verstrek geen informatie over andere personen tenzij u kunt bewijzen dat u hun toestemming hiervoor hebt.