Juridische informatie

For media.jpg

Gebruiksvoorwaarden

De website van Tork op www.tork.nl wordt beheerd door

Essity Professional Hygiene Germany GmbH
Sandhofer Straße 176
68305 Mannheim

Amtsgericht Mannheim: HRB 710 878
Btw-nummer: DE 815236277
Directeur: Oliver Obel, Stephan Franke
GLN: 4000167000000
 
Tel.: +49 (0)621/778 4700
Fax: +49 (0)621/778 13 4700
E-Mail: torkmaster@essity.com
 

- hierna „Essity“ - genoemd

Aansprakelijk in de zin van § 55 lid 2 RStV: Oliver, Obel, Stephan Franke

Juridische verklaring

1.    Algemene regelingen

Deze gebruiksvoorwaarden regelen de gebruiksrelatie van de websites Tork.de, Tork.at, Tork.ch, Tork.be en Tork.nl tussen Essity en de gebruikers. Door het gebruik van deze sites aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden.

Van deze gebruiksvoorwaarden afwijkende, daarmee tegenstrijdige of aanvullende handelsvoorwaarden van de gebruikers zullen geen deel uitmaken van de overeenkomst, tenzij Essity daar uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt. Voor zover in deze gebruiksvoorwaarden niet direct gewijzigd of uitdrukkelijk uitgesloten, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Essity behoudt zich het recht voor, om de gebruiksvoorwaarden op grond van toekomstige economische, juridische en technische ontwikkelingen aan te passen. Geldig zijn de telkens op het moment van gebruik op de Tork website oproepbare actuele gebruiksvoorwaarden.

De Tork website geeft een voor de gebruiker kosteloos informatieaanbod van Essity weer. Ze mag uitsluitend voor informatiedoeleinden worden gebruikt.

Essity behoudt zich voor om de inhoud, de structuur en de opmaak van de Tork website op elk moment te wijzigen.

De Tork website alsmede de onderliggende databases mogen alleen worden gebruikt op de wijze die Essity beoogt. Met name kan de informatie alleen met een internetbrowser worden opgeroepen. Het is niet toegestaan om de Tork website te integreren in een eigen website (zgn. Framen), en evenmin om naar andere sites dan de startpagina onder www.tork.de te linken.

Het is verboden: 

 • functies (bijv. zoekschermen) van de webpagina te omzeilen, buiten werking te stellen of op een andere manier storend in de Tork website in te grijpen,  in het bijzonder  om maatregelen te nemen die een te zware belasting van de infrastructuur van de Tork  website tot gevolg zouden kunnen hebben;
 • door Essity gegenereerde inhoud te blokkeren, te overschrijven of aan te passen.
  Het is tevens verboden,
 • om frauduleus te handelen.
 • spam, kettingbrieven of piramidesystemen te distribueren, te initiëren of te promoten.
 • virussen of andere malware te versturen of toegankelijk te maken, die van nadelige invloed kunnen zijn op of schade kunnen veroorzaken aan de Tork website of de computersystemen van andere gebruikers.

Essity behoudt sich voor, de niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden civiel- en eventueel ook strafrechtelijk te vervolgen. 

2.    Intellectuele eigendom 

De inhoud (teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsopnames, software, enz.), kenmerken  (logo's, merken, namen, etc.) en informatie op de Tork website ("Tork-inhoud") zijn intellectuele eigendom van Essity, met Essity gelieerde bedrijven of haar partners. Het is verboden, deze zonder de toestemming van de respectieve houder van de rechten commercieel te gebruiken, in het bijzonder te reproduceren, te verbrijden, anders openbaar te maken of te bewerken. Het is daarnaast in zijn algemeenheid verboden om informatie over de eigendom van de rechten op de Tork-inhoud uit de betreffende contents te verwijderen.

Het commerciële hergebruik van de Tork-inhoud is enkel toegestaan als Essity of haar partners hiertoe vooraf schriftlich toestemming heeft verleend. 

3.    Beperking van aansprakelijkheid

Voor de juistheid en actualiteit van de gegevens is Essity aansprakelijk als volgt: 

 • Bij opzet en grove nalatigheid is Essity aansprakelijk voor schadevergoeding - op welke rechtsgrond dan ook.
 • In geval van eenvoudige nalatigheid is Essity alleen aansprakelijk voor schending van een belangrijke contractuele verplichting, beperkt tot vergoeding van de voorzienbare schade die zich doorgaans voordoet. Een belangrijke contractuele verplichting is een verplichting, waarvan de naleving het bereiken van het met de sluiting van het contract nagestreefde doel pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de gebruiker vast mag rekenen.
 • De voornoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor schade als gevolg van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of de gezondheid. Bovendien is het niet van toepassing op frauduleuze verzwijging of op een door Essity bij wijze van uitzondering verleende garantie of bij vorderingen uit hoofde van de [Duitse] Wet op de Productaansprakelijkheid.

Indien de aansprakelijkheid van Essity is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn werknemers, vertegenwoordigers en agenten. 

4.    Links 

Indien er op de Tork website links staan naar websites van derden (externe links), sluit Essity de aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan uit respectivelijk beperkt de aansprakelijkheit hiervoor, voor zover dit wettelijk is toegestaan.  Als de gebruiker zo'n link volgt, verlaat hij het informatieaanbod van Essity. Voor de naleving van de regels voor gegevensbescherming bij het gebruik van extern gelinkte websites zijn uitsluitend de exploitanten/aanbieders van deze sites verantwoordelijk. 

5.    Toepasselijk recht/bevoegdheidskeuze 

Deze gebruiksvoorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen Essity en de gebruiker zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van alle internationale en supranationale (contractuele) juridische systemen, met name van het Weens Koopverdrag. Is de gebruiker een consument (§ 13 BGB) is het recht van de staat, waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, van toepassing, voor zover hem door de keuze van duits recht de bescherming wordt genomen, die hem door de betreffende bepalingen van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft  zou worden verleend. 

De bevoegde rechtbank, voor zover niet door dwingende wettelijke bepalingen uitgesloten, is  Mannheim, Duitsland.

Privacybeleid

Stand: juli 2018

Essity Professional Hygiene Germany GmbH ("Essity") neemt het thema gegevensbescherming serieus. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Essity persoonsgegevens en andere informatie over gebruikers van de websites:

www.tork.de
www.tork.de/connect
www.tork.at/connect
www.tork.ch/de/connect
www.tork.ch/fr/connect
www.tork.be/net/connect
www.tork.be/fr/connect
www.tork.nl/connect 


verzamelt en verwerkt.

1.    Verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening inzake gegevensbescherming ("AVG") is 


Essity Professional Hygiene Germany GmbH

Sandhofer Straße 176
68305 Mannheim
Tel.: +49 (0)621/778 4700
Fax: +49 (0)621/778 13 4700
E-Mail: torkmaster@essity.com.


2.    Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder worden de aard en het doel van onze verwerking van verschillende categorieën persoonsgegevens en de specifieke rechtsgrondslag waarop de verwerking is gestoeld, beschreven.

2.1    Bezoek aan de website 

Wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt Essity alleen de volgende metadata die voortvloeien uit uw gebruik:
Oorspronkelijk bezochte website, datum en tijdstip van toegang, overgedragen datavolume, transmissiestatus, type webbrowser, IP-adres, besturingssysteem en interface, taal en versie van de browsersoftware.
Uw IP-adres wordt gebruikt om u toegang te verlenen tot de website. Zodra uw IP-adres hiervoor niet meer nodig is, verkorten wij uw IP-adres door het laatste octet te verwijderen. De metadata, inclusief uw verkorte IP-adres, worden gebruikt om de kwaliteit van de diensten van onze website of app te verbeteren door het gebruiksgedrag van onze gebruikers te analyseren.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. Het is ons legitieme belang om een onbelemmerde en probleemloze toegang tot onze website te garanderen en onze diensten te verbeteren.

2.2    Contactaanvragen

Als u contact met ons opneemt via ons e-mailadres of een contactformulier, zullen wij de gegevens verwerken die nodig zijn om op uw verzoek te reageren.

Om uw vraag via het contactformulier te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk om uw naam, de tekst van het bericht en uw e-mailadres of telefoonnummer op te geven.
De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. Het is in ons legitiem belang u deze dienst aan te bieden om een zo hoog mogelijke klanttevredenheid te bereiken en zo onze diensten aantrekkelijker te maken.

2.3    Account 

Wanneer u een account aanmaakt op onze website, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsinformatie over uzelf te verstrekken (naam, postadres, e-mailadres, gekozen wachtwoord, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardgegevens, factuur- en afleveradres). Essity verwerkt deze persoonsinformatie om u te voorzien van de accountfunctionaliteit.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, zin 1 punt f AVG. Ons legitiem belang bestaat in de mogelijkheid, u een account en de functies ervan ter beschikking te stellen.
U kunt bij de registratie ook vrijwillig uw interesse in bepaalde producten/diensten kenbaar maken. Essity kan uw interesses evalueren voor marketingdoeleinden.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, zin 1 punt f AVG. Ons legitiem belang bestaat in de mogelijkheid om gepersonaliseerde aanbiedingen te creëren.

2.4    Tork Connect

Als u een gebruikersaccount aanmaakt op onze website voor de handelspartner Tork Connect, verzamelen wij de volgende verplichte informatie voor uw registratie: naam, functieaanduiding, bedrijf, land, e-mailadres, zakelijk telefoonnummer en mobiel nummer.

Via uw gebruikersaccount kunnen wij u voorzien van waardevolle tools en informatie over Tork.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. Ons legitieme belang bestaat in de mogelijkheit om u het Tork Connectplatform te kunnen aanbieden.

2.5    Productbestelling

Wanneer u een product bestelt via onze website, verwerkt Essity de volgende persoonsinformatie over u: uw accountgegevens, type en aantal van het product, aankoopprijs, besteldatum, bestelstatus, productretouren, klantenserviceverzoeken.
Essity verwerkt deze persoonsgegevens om het contract uit te voeren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om juridische claims te verdedigen, te doen gelden en uit te oefenen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 punt b AVG.
Daarnaast kan Essity uw e-mailadres, verzameld in productbestellingen, gebruiken voor reclamedoeleinden voor haar eigen soortgelijke goederen of diensten. U kunt te allen tijde verzoeken om dergelijke informatie niet langer per e-mail van ons te ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail naar torkmaster@essity.com of naar de onder punt 10 (Contact) vermelde contactgegevens of klik op de link aan het einde van de informatie-e-mails. U maakt geen andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. Direct marketing naar bestaande klanten is in ons gerechtvaardigd belang.

2.6    Nieuwsbrief/Andere reclameacties

Indien u hiermee instemt, sturen wij u een nieuwsbrief over aanbiedingen, producten en diensten van Tork and Essity. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de betreffende links aan het einde van de e-mail te klikken. U kunt deze toestemming ook te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken per e-mail aan torkmaster@essity.com .

De rechtsgrondslag voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 punt a AVG.

3.    Bewaartijd

Wij streven ernaar de verwerkingstijd van uw persoonlijke gegevens zo kort mogelijk te houden. Tenzij in deze gegevensbeschermingsinformatie speciale bewaartermijnen worden vermeld, worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor wij ze hebben verzameld of, indien nodig, zolang de wettelijke bewaartermijnen dit vereisen. Als we een gebruikersaccount onderhouden, worden uw gegevens opgeslagen voor de duur van het gebruik. In geval van toestemming worden uw persoonlijke gegevens uiterlijk na intrekking van de toestemming onmiddellijk verwijderd.

4.    Derden

4.1    Doorgifte aan dienstverleners

Essity kan externe dienstverleners die namens Essity als verwerkers in opdracht optreden, ermee belasten om bepaalde diensten aan Essity te leveren, zoals bijvoorbeeld website-, marketing- of IT-ondersteuningsaanbieders. Bij het verlenen van deze diensten kunnen de externe dienstverleners toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze eventueel verwerken.
Wij verplichten deze externe dienstverleners veiligheidsmaatregelen te nemen en te handhaven om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

4.2    Andere ontvangers  

Essity kan eventueel persoonsinformatie delen met wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, externe juridische adviseurs, andere externe adviseurs of zakenpartners in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In geval van een bedrijfsfusie of acquisitie kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden die betrokken zijn bij de fusie of acquisitie. Tenzij u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd, zal een dergelijke doorgifte plaatsvinden op basis van ons rechtmatig belang (artikel 6, lid 1 zin 1 punt f AVG).

4.3    Internationale doorgifte van persoonsgegevens  

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen of ontvangen, kunnen worden doorgegeven aan ontvangers en worden verwerkt door ontvangers, die binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") woonachtig zijn. Tot deze landen behoren de landen die staan vermeld op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en, die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden vanuit het oogpunt van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige ontvangers in de VS zijn gecertificeerd volgens het privacyschild tussen de EU en de VS en hebben daarom ook vanuit het oogpunt van de EU-Wetgeving inzake gegevensbescherming een adequaat niveau van gegevensbescherming. Andere ontvangers kunnen woonachtig zijn in andere landen die uit het oogpunt van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Essity zal alle nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat doorgiften naar landen buiten de EER adequaat worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het geval van doorgifte naar landen zonder een adequaat niveau van gegevensbescherming, beschermen we de doorgifte met passende waarborgen, zoals modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie of een toezichthoudende autoriteit, een goedgekeurde gedragscode gekoppeld aan bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger of goedgekeurde certificeringsmechanismen. Een kopie van deze beschermingsmaatregelen kunt u opvragen onder de contactgegevens onder punt 10 (Contact).

5.    Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatien kunt u vinden onder onze cookie-informatie op https://www.tork.de/legal-information/#paragraph-3.

6.    Integratie van diensten en inhoud van derden 

Onze websites bevatten andere inhoud van derden, zoals video's van YouTube. Bij gebruik van dergelijke aanbiedingen krijgen de derden-aanbieders o.a. het IP-adres van de gebruikersbrowser. Zonder deze informatie zou u de inhoud niet kunnen gebruiken. Dit betreft diensten van derden, waarover wij geen controle hebben. Voor verdere informatie over de gegevensbescherming van de betrokken derde partijen verwijzen wij u naar de volgenden aanwijzingen en de informatie over gegevensbescherming van de betreffende aanbieder.

6.1    Google Tag Manager

Wij gebruiken op onze site de Google Tag Manager, een dienst van Google. De Google Tag Manager verzamelt zelf geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager maakt het ons gemakkelijker om onze tags te integreren en te beheren. Tags zijn kleine code-elementen die onder andere worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag op een website te meten, om de impact van online reclame en sociale kanalen te meten, om remarketing en doelgroeptargeting in te stellen en om websites te testen en te optimaliseren. Als u een deactivering hebt uitgevoerd, wordt hier door Google Tag Manager rekening mee gehouden. Zie voor meer informatie over Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

6.2    YouTube-video's

Op onze website kunt u video's bekijken die geïntegreerd zijn door middel van plugins van YouTube (een Google-bedrijf). Zodra u een website van ons aanbod bezoekt waarop zo'n YouTube plugin is geïntegreerd, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt diverse informatie naar YouTube verzonden, bijvoorbeeld uw IP-adres of de pagina van ons onlineaanbod die u op dat moment bezoekt.

Als u bij een bezoek aan onze website tegelijk met uw YouTube-account bij YouTube bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag koppelen aan uw YouTube-gebruikersprofiel. U kunt dergelijke gegevensverwerking voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.

Op onze website is de "uitgebreide privacy mode" ingeschakeld voor YouTube-video's. Alleen wanneer u de video's afspeelt, wordt de hierboven beschreven verbinding met de servers van de aanbieder tot stand gebracht.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube of Google alsmede uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de relevante informatie over gegevensbescherming op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6.3    Lead Forensics

Voor marketing- en optimalisatiedoeleinden worden op deze website de diensten van Lead Forensics (http://www.leadforensics.com, Communication House, 26 York Street, Londen W1U 6PZ) gebruikt. Het IP-adres wordt verzameld, vergeleken met opgeslagen IP-adressen voor bedrijven en, als er een treffer is, eventuele bedrijfsprofielen/contacten die door Lead Forensics zijn verzameld, toegewezen. De door Lead Forensics toegewezen gegevens (naam, LinkedIn profiel-URL, e-mailadres) heeft alleen betrekking op de beslissers bij de organisaties waarvan de werknemers onze website hebben bezocht. Het IP-adres wordt cookie-vrij bepaald met behulp van een code die is opgeslagen in de broncode van de pagina.

Wij hebben geen invloed op de verwerking van gegevens door Lead Forensics. De verwerking van eventuele gegevens door ons vindt plaats op basis van ons rechtmatig belang (art. 6 lid1 zin 1 punt f AVG). Dit bestaat erin onze zakelijke contacten uit te breiden.

Zie voor meer informatie over de gegevensverwerking van Lead Forensics: https://www.leadforensics.com/privacy-and-cookies/.

7.    Beveiliging van gegevens

Om de veiligheid van uw gegevens te beschermen, gebruiken we alleen de huidige technische voorzieningen en nemen we alle nodige organisatorische maatregelen. Uw gegevens worden versleuteld met een AES 256-bit TLS 1.2-sleutel, vooral voor datatransmissies en om onbevoegde toegang door derden te voorkomen.

8.    Geen verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is over het algemeen vrijwillig en er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw persoonsgegevens te verstrekken. In de regel verlangen wij geen contractuele verstrekking van uw persoonsgegevens; wij wijzen u erop dat u mogelijk geen gebruik kunt maken van onze diensten of delen van onze diensten als u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt.
 

9.    Uw rechten

U heeft het recht,
 • om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met art. 15 AVG;
 • om correctie te verzoeken van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen en onjuist zijn of aanvulling behoeven in overeenstemming met art. 16 AVG;
 • te verzoeken om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens in overeenstemming met art. 17 AVG;
 • om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken in overeenstemming met art. 18 AVG;
 • om uw door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen, in overeenstemming met art. 20 AVG;
 • overeenkomstig art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 punt e AVG (in het algemeen belang) of krachtens artikel 6 lid 1 f AVG (ter bescherming van een rechtmatig belang) of met het doel voor rechtstreekse reclame, plaatsvindt;
 • overeenkomstig artikel 7 lid 3 AVG om een eenmaal aan ons verleende toestemming te allen tijde te herroepen. Als gevolg daarvan kunnen we de verwerking, die op deze toestemming baseerde, in de toekomst niet langer voortzetten zonder de rechtmatigheid aan te tasten van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd totdat deze is ingetrokken;
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 AVG.

10.    Contact 

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten, of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming: 

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming 

Essity Professional Hygiene Germany GmbH
Sandhofer Straße 176
D-68305 Mannheim, Duitsland
+49 (0)621/778 2047
klaus.wack@essity.com

Cookie informatie

1.    Algemene aanwijzingen

Deze website maakt op verschillende plaatsen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser opslaat en die dienen om het gebruik van een website eenvoudiger, effectiever en veiliger te maken.

Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u het gebruik van cookies weigeren. Onze website blijft dan nog toegankelijk. Wij wijzen erop dat onze diensten in dat geval slechts beperkt of niet meer kunnen functioneren.

Tenzij anders vermeld in deze cookie informatie, worden de verwerkte gegevens gebruikt voor de hieronder vermelde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en de legitieme belangen van derden in overeenstemming met art. 6 lid 1, zin 1, punt f AVG.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die dienen voor het traceren van websites en reclamedoeleinden via het netwerkreclame-initiatief http://optout.networkadvertising.org/ of de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .

Indien cookies in een andere context worden gebruikt (bijv. door diensten van derden), vindt u hierover meer informatie in het volgende of in de aanwijzingen van de betreffende aanbieders.

Houd ook rekening met onze algemene informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder over bestaande contactmogelijkheden en uw rechten, in onze informatie over gegevensbescherming op https://www.tork.de/legal-information/#paragraph-2.

2.    Op cookies gebaseerde diensten

2.1    Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. De IP-anonimisatie is geactiveerd op deze website. Uw IP-adres wordt echter van te voren door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die lid zijn van het verdrag over de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort.
In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website nog meer diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de websiten en het internetgebruik. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser door middel van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van cookies voorkomen door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle mogelijkheden van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken
U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt door de via de volgende link ter beschikking gestelde browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Meer informatie over gegevensbescherming  bij Google Analytics vindt u onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

2.2    Facebook custom audience

We gebruiken de remarketing functie "Custom Audiences" van Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland). Deze functie dient om gebruikers van de website op belangstelling gebaseerde advertenties (zogenaamde Facebook-advertenties) te laten zien wanneer ze Facebook gebruiken. Deze functie is op onze website geïntegreerd via de remarketing-tag van Facebook. Daarbij wordt bij het bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Het feit dat u onze website heeft bezocht wordt doorgestuurd naar Facebook. Facebook kan deze informatie ook koppelen aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount.

Als u hiermee akkoord gaat, gebruiken wij uw opgeslagen persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres of naam, om klantenlijsten op te stellen. Deze worden door Facebook versleuteld en vervolgens vergeleken met de bestaande gegevens. Als er treffers zijn, gebruiken we uw gegevens om reclame gericht toe te sturen. De rechtsgrondslag hiervoor is uw instemming (artikel 6, lid1 zin 1, punt a AVG).

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook onder https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. U kunt uw Facebook-instellingen voor het gebruik van advertenties wijzigen via https://www.facebook.com/settings. Hiervoor moet u ingelogd zijn.

2.3    Optimizely

Wij maken gebruik van de webanalysedienst Optimizely van Optimizely Inc. (631 Howard St. Suite 100, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten). Deze dienst maakt gebruik van cookies om de browser van een bezoeker te identificeren en het gebruik van deze website te analyseren. Meer informatie over hoe Optimizely uw gegevens verwerkt, vindt u onder http://www.optimizely.com/privacy. U kunt Optimizely-Tracking op elk moment deactiveren door de instructies te volgen op http://www.optimizely.com/opt_out.

2.4    New Relic

Op deze website worden door New Relic, een prestatieanalysedienst van de aanbieder New Relic Inc. (101 Second Street, 15th Floor, San Francisco, CA 94105. VS), gegevens verzameld en opgeslagen waaruit met gebruik van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en aan de behoeften aan te passen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, die afzonderlijk moet worden verleend.

Daarnaast dient New Relic als hulpmiddel om de technische prestaties van de website te meten en te monitoren, bijvoorbeeld om te bepalen of de website toegankelijk is en hoe snel de betreffende pagina wordt weergegeven wanneer deze wordt bezocht. New Relic verzamelt daartoe gegevens over deze website, zoals systeemgegevens over gebruikte add-ons, gebruikstijden, gebruikte browsers, gebruikte hard- en software ("applicatiegegevens"). New Relic stelt hiervoor ook één of meerdere cookies in uw browser in. De applicatiegegevens worden opgeslagen op de servers van New Relic en gebruikt voor de analyse van de prestaties van deze website om aanbod overheersende prestatievergelijkingen tussen verschillende websites te maken. Meer informatie over New Relic vindt u onder www.newrelic.com. Het privacybeleid is oproepbaar op http://newrelic.com/privacy.

2.5    LinkedIn Analytics/ LinkedIn Ads

Wij gebruiken de analysediensten LinkedIn Analytics en LinkedIn Ads van de sociale netwerkdienst LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt een directe verbinding tussen uw browser en de LinkedIn server tot stand gebracht via de remarketing tags. LinkedIn ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft. Hierdoor kan LinkedIn uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. De hierdoor verkregen informatie kunnen wij voor de weergave van LinkedIn-Ads gebruiken. Meer informatie kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn via: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

2.6    Quantcast

Wij gebruiken diensten en producten van Quantcast (Quantcast Deutschland GmbH, Leopoldstrasse 23, 80802 München). Deze stellen ons in staat om onze website en het gebruik ervan (quantcount) te analyseren en op interesse gebaseerde advertenties weer te geven.  Quantcast verzamelt loggegevens van onze website door middel van tags en cookies en koppelt deze informatie aan een unieke, willekeurige identificatie die aan uw apparaat is gekoppeld (zoals een cookie-ID). Quantcast gebruikt deze persoonlijke gegevens om te bepalen welke advertenties en inhoud voor u interessant kunnen zijn.  

Quantcast koppelt geen loggegevens aan uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer en probeert ook niet op een andere manier uw identiteit vast te stellen. Quantcast gebruikt naar eigen zeggen de juiste organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Meer informatie over Quantcast vindt u onder https://www.quantcast.com/de/datenschutz/. Gebruikers kunnen Quantcast-cookies te allen tijde uitschakelen op www.quantcast.de/opt-out .

2.7    Google DoubleClick

We maken gebruik van DoubleClick, een remarketingservice van Google. Met deze service kunnen gebruikers die onze internetpagina's en onlinediensten al hebben bezocht en geïnteresseerd zijn in het aanbod, opnieuw worden aangesproken door gerichte reclame op de pagina's van het Google-partnernetwerk. De plaatsing van de advertentie gebeurt via het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren bij het bezoeken van de website en kunnen vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en belangstellingsgerelateerde reclame. Als u geen op belangstelling gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen via https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout. Als alternatief kunt U het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de opt-outpagina van het netwerkreclame-initiatief te gaan: http://optout.networkadvertising.org.
Informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

2.8    Bing Ads

Op onze website worden gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van Bing Ads-technologieën, waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Verenigde Staten. Deze service stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen wanneer zij via advertenties van Bing Ads naar onze website komen. Als u onze website via een dergelijke advertentie bezoekt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Een Bing UET-tag is geïntegreerd op onze website. Dit is een code die wordt gebruikt in verband met het cookie om een aantal niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Dit omvat o.a. de tijd die op de website is doorgebracht, welke onderdelen van de website zijn opgeroepen en via welke advertentie de gebruikers de website hebben bezocht. Informatie over uw identiteit wordt niet verzameld.

De verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar Microsoft-servers in de Verenigde Staten en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de plaatsing van cookies uit te schakelen. Dit kan eventueel de functionaliteit van de website beperken.

Bovendien kan Microsoft mogelijk uw gebruik op meerdere elektronische apparaten volgen door zogenoemde cross-device tracking, en daardoor gepersonaliseerde advertenties weergeven op of in Microsoft webpagina's en apps. U kunt dit gedrag uitschakelen op http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Ga voor meer informatie over de analysediensten van Bing naar de website van Bing Ads. Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft en Bing vindt u in het privacybeleid van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement en https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/blog/post/august-2013/datenschutz-und-nutzersicherheit-bei-bing-ads-%E2%80%93-was-passiert-mit-meinen-personlichen-daten.

2.9    AddThis

Deze website maakt gebruik van de social media plugin "Addthis", een dienst van Oracle Corporation (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA, "Oracle"). Met de social media plugin "AddThis" maakt Oracle een gemeenschappelijk gebruik mogelijk van zogenaamde aanbevelingsvelden (share buttons) van verschillende aanbieders, waarmee gebruikers individuele website-inhoud en websites op sociale netwerken kunnen aanbevelen of opslaan bij verschillende bookmark providers (bookmark-diensten). Als u hiermee akkoord bent gegaan en op één van onze websites met de plugin inlogt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Oracle. De inhoud van de plugins wordt rechtstreeks naar uw browser gestuurd en op de website geïntegreerd. Tegelijkertijd ontvangt Oracle informatie over de website die u bezoekt en slaat een cookie op het apparaat op, dat u gebruikt om herkenning bij een volgend bezoek mogelijk te maken. De informatie die door uw browser wordt verzonden (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar Oracle en verzameld in een anoniem gebruikersprofiel. Deze gebruikersprofielen dienen als basis om door u opgevraagde online aanbiedingen gepersonaliseerd en op uw interesses af te stemmen.

Zie voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling van Oracle het privacybeleid van Oracle: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.