Juridische informatie

For media.jpg

Gebruiksvoorwaarden

Essity Aktiebolag (publ) 

Hoofdkantoor: Stockholm, Zweden 

Reg. nr: 556325-5511

Onderstaande verwijzingen naar "Essity", "ons" of "wij" verwijzen naar Essity Aktiebolag (publ) als aanbieder van deze webpagina ("site"), tenzij een bepaalde site of andere dienst een andere entiteit aanwijst, in welk geval "Essity" naar deze entiteit zal verwijzen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op sites en andere diensten die verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden.

Essity volgt voor het aanbieden van deze site en deze gebruiksvoorwaarden de Zweedse wetgeving. Aangezien de Essity Group wereldwijde entiteiten omvat, is het zo dat wanneer een ander bedrijf wordt genoemd als aanbieder van een bepaalde site of service, de nationale wetgeving van het land waarin deze entiteit is gevestigd mogelijk andere of aanvullende regels voorschrijft. In dat geval is de geldende nationale wetgeving van toepassing en wordt deze door de desbetreffende entiteit in de vereiste mate nagevolgd.

Juridische verklaring

Het materiaal op deze site wordt door SCA geleverd als dienst aan haar klanten en mag enkel voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Enkele kopieën mogen worden gedownload volgens onderstaande voorschriften.

Wanneer u materiaal van deze site downloadt gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de site niet te gebruiken of materiaal ervan te downloaden.

Informatie over handelsmerken

Alle namen, logo's en handelsmerken zijn het eigendom van Essity, haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, licentiehouders of joint-venturepartners.

De handelsmerken en merknamen van Essity mogen enkel worden gebruikt zoals vermeld in deze gebruiksvoorwaarden of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Essity.

Voor elk gebruik van de handelsmerken van Essity in reclame voor en promotie van de producten van Essity is de juiste erkenning vereist.

Beperkt gebruik/Licentie voor enkele kopie

Alle inhoud van deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software is het eigendom van Essity of de aanbieders van de inhoud en wordt beschermd door de Zweedse en internationale auteursrechtwetgeving. Onbevoegd gebruik of verspreiding van het materiaal van deze site kan een schending zijn van auteursrechtelijke, handelsmerk- of andere wetgeving en is onderhevig aan zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke sancties.

Deze site of een onderdeel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op andere wijze worden geëxploiteerd voor commercieel gebruik dat niet uitdrukkelijk en schriftelijk is goedgekeurd door Essity. U mag één exemplaar van de informatie op de Essity-sites downloaden op één enkele computer voor uw persoonlijke, niet-commerciële, interne gebruik.

U mag de informatie niet aanpassen, gebruiken of overdragen voor commerciële doeleinden; noch mag u auteursrechtelijke of andere eigendomskenmerken van de informatie verwijderen. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het voorkomen van onbevoegd kopiëren van het materiaal, en om ervoor te zorgen dat alle medewerkers en aannemers – indien van toepassing – van uw onderneming deze beperkingen navolgen.

U bent verantwoordelijk zich te houden aan alle toepasselijke wetten van het auteursrecht. Wij staan u toe kopieën van deze site te maken als noodzakelijke, incidentele handelingen tijdens het bekijken van de site; en u mag een kopie afdrukken voor persoonlijk gebruik van zo veel van de site als redelijk is voor persoonlijke doeleinden. Elk ander gebruik is ten strengste verboden. U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming deze site niet op uw eigen website opnemen of naar een pagina anders dan de homepagina linken.

Essity verleent u geen uitgesproken of geïmpliceerde rechten onder patenten, auteursrechten, handelsmerken of informatie over handelsgeheimen.

Garantiedisclaimer

De informatie die hierin wordt gegeven wordt "zoals die is" geleverd, zonder uitgesproken of geïmpliceerde garantie van welke aard dan ook, waaronder garanties van verkoopbaarheid, de garantie dat het geen inbreuk maakt op intellectueel eigendom, of dat het geschikt is voor een bepaald doeleinde. In het geval dat Essity naar een webpagina van een externe partij linkt, is dat alleen voor het gemak van de gebruikers, en Essity is niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie op een dergelijke webpagina.

In geen geval is Essity aansprakelijk voor enige schade waaronder, maar niet beperkt tot, schade van winstverlies, onderbreking van de bedrijfsvoering, of verlies van informatie dat voorkomt uit het gebruik van of het onvermogen om de informatie te gebruiken, zelfs als Essity geïnformeerd is over de mogelijkheid van deze schade.

Essity garandeert ook niet de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items die binnen deze informatie vallen. Essity kan op elk moment en zonder kennisgeving veranderingen aan deze inhoud aanbrengen, of aan de producten omschreven in de inhoud. Essity doet geen toezegging om de informatie of andere materialen op deze site bij te werken.

Inzendingen door gebruikers

Alle materiaal, informatie of andere communicaties die u overbrengt of op deze site plaatst zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, volledig sub-licentieerbaar en niet-merkgebonden ("communicatie"). Essity heeft geen verplichtingen met betrekking tot deze communicatie.

Essity is vrij om elke vorm van communicatie, met inbegrip van alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken, vrij te geven, te kopiëren, verspreiden, op te nemen in en/of op andere wijze te gebruiken, voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Als u uw persoonsgegevens invoert op deze site of op andere wijze aan Essity overlegt, gaat u er hierbij mee akkoord dat Essity deze gegevens gebruikt ter beoordeling van uw informatie en om de producten en diensten van Essity te verhandelen, inclusief het recht om de gegevens aan externe landen over te dragen en uw persoonsgegevens op het internet te plaatsen. Essity is verantwoordelijk voor de omgang met zulke persoonsgegevens onder de Zweedse wetgeving, en u kunt contact opnemen met Essity in geval van onjuiste gegevens of andere problemen die betrekking hebben op de persoonsgegevens.

U mag geen communicatie plaatsen die als aanstootgevend zou kunnen worden beschouwd, die de privacy van andere personen kan schenden, die kan worden beschouwd als commerciële marketing of die op enigerlei wijze illegaal of ongepast is. Essity zal dit soort communicatie verwijderen wanneer we ons ervan bewust worden, en we behouden ons het recht voor u als gebruiker uit te sluiten van onze site of diensten.

Voor gebruik van diensten van externe partijen, zoals Facebook, zijn mogelijk voorwaarden van externe partijen van toepassing. Facebook past bijvoorbeeld de "Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden" toe op iedere gebruiker en bezoeker van Facebook, en we raden u aan dat u deze voorwaarden leest voordat u gebruikt maakt van een dienst van een externe partij.

Overig

Essity kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door dit bericht bij te werken.

Essity behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om (1) deze juridische verklaring te wijzigen; (2) berichten te controleren en te verwijderen; en/of (3) de beschikbaarheid van de site op elk moment en zonder kennisgeving te beëindigen.

Als een voorwaarde of bepaling van deze juridische verklaring wordt vastgesteld als onwettig, ongeldig, nietig, of om welke reden dan ook onuitvoerbaar, worden de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of geschaad.

Privacybeleid

(‘Essity’ of ‘wij’ of ‘ons’) neemt de bescherming van gegevens serieus. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Essity als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de e-Privacyverordening (‘e-Privacyverordening’) persoonsgegevens en andere gegevens van gebruikers verzamelt en verwerkt.

1. Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Metadata
U kunt onze website of app gebruiken zonder persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. In dat geval verzamelt Essity alleen de volgende metadata die voortvloeit uit uw gebruik: 
 
Doorverwijspagina, datum en tijdstip van toegang, verzonden datavolume, status van transmissie, soort webbrowser, IP-adres, besturingssysteem, gebruikersinterface, taal en versie van browsersoftware.
 
Uw IP-adres wordt gebruikt om u toegang te geven tot de website of app. Zodra uw IP-adres hiervoor niet meer gebruikt hoeft te worden, verkorten wij uw IP-adres door de laatste acht cijfers te verwijderen. De metadata, inclusief het verkorte IP-adres, wordt gebruik om de kwaliteit en de diensten van onze website of app te verbeteren door het gebruikersgedrag te analyseren.
 
Account
Als u een account aanmaakt op de website of in de app, kunt u gevraagd worden uw persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld: naam, postadres, e-mailadres, gekozen wachtwoord, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardgegevens, factuur- en afleveradres, interesse in bepaalde producten/diensten (vrijwillig), verzoek om reclame te ontvangen per e-mail (vrijwillig). Essity verwerkt dergelijke gegevens om u de accountfuncties te bieden, om u reclamemateriaal aan te bieden (voor zover wettelijk toegestaan) en om uw interesses te analyseren voor reclamedoeleinden. 
 
Bestellingen
Als u een bestelling plaatst via onze website of app, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: uw accountgegevens, soort en aantal producten, aankoopprijs, besteldatum, bestelstatus, retouren en verzoeken aan de klantenservice. Essity verwerkt dergelijke persoonsgegevens om haar contract met u na te komen, de bestelde producten te leveren, klantenservice te bieden, wettelijke verplichtingen na te komen, rechtsvorderingen te onderbouwen, in te stellen of uit te oefenen, en voor reclame op maat.

Sweepstakes
Als u deelneemt aan een sweepstake, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: naam, postadres, e-mailadres, deelnamedatum, selectie als winnaar, prijs en antwoord op de 
 
wedstrijdvraag. Essity verwerkt dergelijke persoonsgegeven om de sweepstake te organiseren, de winnaar te informeren, de prijs naar de winnaar te sturen, het evenement te organiseren en voor reclamedoeleinden. 
 
Gezondheidsgegevens
Als u bepaalde producten bestelt, verzamelt en verwerkt Essity ook informatie over uw gezondheidstoestand; deze informatie wordt afgeleid uit uw aankoop. Gezondheidsgegevens zijn gevoelige gegevens in de zin van de AVG en Essity treft de nodige maatregelen om dergelijke gevoelige gegevens te beschermen volgens de wettelijke voorschriften. Met uw toestemming verzamelt en verwerkt Essity uw gezondheidsgegevens alleen om haar contract met u na te komen, de bestelde producten te leveren, klantenservice te bieden, wettelijke verplichtingen na te komen, rechtsvorderingen te onderbouwen, in te stellen of uit te oefenen, en voor reclame op maat. 
 
 
2. Derden
 • Doorgifte naar externe dienstverleners 
  Essity kan externe dienstverleners inschakelen die optreden als gegevensverwerker voor Essity en bepaalde taken uitvoeren voor Essity, bijvoorbeeld op het gebied van website-ontwikkeling, marketing of IT-ondersteuning. Bij het uitvoeren van dergelijke taken kunnen deze externe dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens en/of deze verwerken.
  Wij vragen deze externe dienstverleners bepaalde veiligheidsmaatregelen in te voeren en te handhaven om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

 • Andere ontvangers
  Essity kan persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming doorgeven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridisch adviseurs, externe consultants of zakenpartners. In het geval van een fusie of overname kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan daarbij betrokken derden. 

 • Internationale doorgiften van persoonsgegevens 
  De persoonsgegevens die wij verzamelen of ontvangen, kunnen worden doorgegeven aan of verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) bevinden. In deze landen [zie de lijst op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en worden gegevens voldoende beschermd overeenkomstig de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Ontvangers in de Verenigde Staten zijn deels gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild; hiermee wordt erkend dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden overeenkomstig de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Andere ontvangers kunnen zich bevinden in landen waar onvoldoende bescherming van gegevens wordt geboden overeenkomstig de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Essity zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te garanderen dat doorgiften buiten de EER voldoende beschermd worden overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot doorgiften naar landen waar onvoldoende gegevensbescherming wordt geboden, geldt dat wij passende veiligheidsmaatregelen treffen door bijvoorbeeld gebruik te maken van modelbepalingen inzake gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of een toezichthoudende instantie, goedgekeurde gedragscodes in combinatie met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger, of goedgekeurde certificeringsregelingen in combinatie met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger. U kunt een kopie van dergelijke passende veiligheidsmaatregelen aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op zoals beschreven in art. 7 (Contactgegevens).
 
3. Rechtsgrondslag voor de verwerking
Op basis van de volgende rechtsgrondslagen mogen wij uw persoonsgegevens verwerken:
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een contract maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; 
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer u een kind bent;
 • Overige toepasselijke rechtsgrondslagen voor de verwerking van gegevens, met name wettelijke bepalingen van lidstaten.
 
Op basis van de volgende rechtsgrondslagen mogen wij uw gevoelige gegevens verwerken: 
 • U heeft expliciet toestemming gegeven voor de verwerking van uw gevoelige gegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van Essity of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht;
 • De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt; 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.
 
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vereist op grond van een wettelijke of contractuele verplichting, is noodzakelijk om een contract aan te gaan met ons of om onze diensten/producten die u heeft aangevraagd te ontvangen, of betreft een vrijwillige keuze door u. 
Als u ervoor kiest uw persoonsgegevens niet te verstrekken, kan dit nadelen met zich meebrengen (u zult bijvoorbeeld bepaalde producten of diensten niet kunnen ontvangen). Tenzij anders bepaald, heeft het niet verstrekken van uw persoonsgegevens echter geen juridische gevolgen voor u.
 
 
4. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u daarop aanspraak maken?
Als u toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van bepaalde persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden zonder andere kosten voor u dan de transmissiekosten overeenkomstig de basistarieven.
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht op (i) inzage van uw persoonsgegevens, (ii) rectificatie van uw persoonsgegevens, (iii) wissing van uw persoonsgegevens, (iv) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en (v) overdraagbaarheid van gegevens, en kunt u het recht hebben om bezwaar te maken tegen (vi) de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief bezwaar tegen profilering) en (vii) geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering). 
Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in art. 7 (Contactgegevens). 
U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.
 
 
5. Cookies en andere tracking-technologieën
De website of app maakt gebruik van cookies. Meer informatie kunt u vinden in ons Cookiebeleid.
 
 
6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u de gewenste diensten en producten te leveren. Na beëindiging van uw contractuele relatie met ons wissen wij uw persoonsgegevens of anonimiseren wij deze, tenzij wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens van toepassing zijn (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden). Wij kunnen uw contactgegevens en interesses in bepaalde producten of diensten langer bewaren indien het Essity is toegestaan u reclamemateriaal te sturen. Bovendien kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde delen van uw persoonsgegevens tot tien jaar na het betreffende belastingjaar te bewaren. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren na de beëindiging van uw contractuele relatie met ons als wij uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan overige toepasselijke wet- en regelgeving of bij het instellen, uitvoeren of onderbouwen van rechtsvorderingen (alleen op ‘need-to-know’-basis). Na beëindiging van uw contractuele relatie met ons beperken wij het verwerken van persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden zo veel mogelijk.
 
 
7. Contactgegevens
Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
 
[contactgegevens Essity (postadres, e-mailadres, telefoonnummer)].
 
De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn: [contactgegevens Essity functionaris voor gegevensbescherming (postadres, e-mailadres, telefoonnummer)].
 
De contactgegevens van onze vertegenwoordiger binnen de EU zijn: [contactgegevens Essity vertegenwoordiger binnen de EU (postadres, e-mailadres, telefoonnummer)].

Informatie over cookies

Deze site maakt gebruik van cookies, dus dit onderdeel legt uit hoe cookies worden gebruikt en hoe u kunt bepalen of u cookies wilt houden of verwijderen. 


Wat is een cookie? 

Stukjes informatie die van een website worden overgebracht naar de harde schijf van uw computer, staan bekend als "cookies". 

Het zijn geen computerprogramma's, maar slechts kleine informatiebestanden waardoor websites informatie over het bladerpatroon van een gebruiker kunnen opslaan en inzien. 

De meeste websites gebruiken cookies omdat deze onderdeel zijn van datgene dat het internet een geweldige ervaring voor gebruikers maakt. Door middel van cookies kunnen websites gepersonaliseerde diensten aanbieden (bijvoorbeeld, een inlogcode onthouden, producten in een winkelmandje bewaren of inhoud tonen die relevant is). 

Er zijn verschillende soorten cookies: tijdelijke cookies (of sessiecookies) worden gewist wanneer de browser wordt afgesloten; permanente cookies worden niet gewist maar blijven bestaan totdat ze actief worden verwijderd, of totdat ze verlopen (dit is afhankelijk van de website, en hoe lang de cookie is geprogrammeerd te blijven bestaan). 

Hoe kunnen cookies worden verwijderd? 

De meeste browsers staan automatisch ingesteld om cookies te accepteren. 

U kunt cookies uitschakelen in uw browser, maar denk eraan dat de website hierdoor veel functies kan verliezen die nodig zijn om goed te blijven draaien. 

Voor meer informatie over cookies kunt u naar www.aboutcookies.org gaan, waar u uitgebreide, onafhankelijke informatie vindt over hoe u cookies kunt uitschakelen met de browserinstellingen, en hoe u cookies kunt verwijderen die al op uw computer staan. 

Om cookies van uw mobiele telefoon te verwijderen dient u de handleiding te raadplegen. 

Overzicht van Tork cookies 

Om u een gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden, gebruikt deze site cookie s. Elke keer wanneer u de site gebruikt, worden cookies overgebracht en/of geopend. De cookies staan hieronder vermeld.      


Doel Soort 
Levensduur 
1e of 3e Partij 
Omgaan met boodschappenlijst 
Functionaliteit cookies 
Permanente cookies 
1e partij 
Toestemming voor cookiebeleid  (gebruikvancookiesgoedgekeurd) 
Strikt noodzakelijke cookies 
Sessiecookies en permanente cookies 
1e partij 
Verzamel /publiek/online marketing/gebruikersgedrag 
Facebook - Performance/ targeting / advertentiecookie 
Sessiecookies en permanente cookies 
3e partij 
Verzamel /publiek/online marketing/gebruikersgedrag 
Google Analytics - Performance/ targeting / advertentiecookie 
Sessiecookies en permanente cookies 
1e partij 
Verzamel /publiek/online marketing/gebruikersgedrag 
Google AdWords - Performance/ targeting / advertentiecookie 
Sessiecookies en permanente cookies 
3e partij 
Verzamel /publiek/online marketing/gebruikersgedrag 
DoubleClich floodlight - Performance/ targeting / advertentiecookie 
Sessiecookies en permanente cookies 
1e partij 


Strikt noodzakelijke cookies – Deze cookies zijn essentieel om door te website te kunnen bladeren en de functies te gebruiken, zoals toegang krijgen tot beveiligde gebieden van de site. Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om hebt gevraagd, zoals een aankoop doen, niet worden geleverd. 
 
Prestatiecookies – Deze cookies verzamelen informatie over hoe onze gebruikers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's het meest bezocht worden, en of er foutmeldingen optreden op deze pagina's. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld is samengesteld en dus anoniem. Het wordt alleen gebruikt om te verbeteren hoe de website draait. 
 
Functionaliteitscookies – Met deze cookies kan een website de keuzes die u maakt onthouden (zoals uw naam, taal of regio) en verbeterde, persoonlijke functies bieden. De informatie die deze cookies verzamelen kan anoniem worden gemaakt, en ze kunnen uw browse-activiteiten op andere websites niet nagaan. 
 
Doelgerichte of advertentiecookies – Deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die meer van toepassing zijn op u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken, en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Ze zijn geplaatst door onze advertentienetwerken met toestemming van [Essity/Tena UK/Bodyform UK etc.]. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals de adverteerders. Vaak worden doelgerichte of advertentiecookies gelinkt aan de functionaliteit van de site van de andere organisatie. 
 

Gebruiksvoorwaarden accepteren 

Door de Gebruiksvoorwaarden te accepteren en door naar de site te gaan en deze te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt ook instemmen met het gebruik van cookies door de instellingen die u hebt gemaakt in uw webbrowser. 
 

Inzendingen door gebruikers 

Essity kan u toestaan om informatie, opmerkingen of ander materiaal te plaatsen op onze site, sociale-medianetwerken of andere online diensten. Dit wordt gedaan om de stroom van informatie over Essity en onze producten te bevorderen. Zie de voorwaarden voor zulke inzendingen door gebruikers zoals vastgesteld in de juridische verklaring (hierboven). 
 
Verstrek geen informatie over andere personen tenzij u kunt bewijzen dat u hun toestemming hiervoor hebt.