Juridische informatie

Juridische informatie

Gebruiksvoorwaarden

 
De website van Tork op www.tork.nl wordt beheerd door
 
Essity Professional Hygiene Germany GmbH
Sandhofer Straße 176
68305 Mannheim
 
Amtsgericht Mannheim: HRB 710 878
Btw-nummer: DE 815236277
Directeur: Oliver Obel, Stephan Franke
GLN: 4000167000000
 
Tel.: +49 (0)621/778 4700
Fax: +49 (0)621/778 13 4700
E-Mail: torkmaster@essity.com
 
 
- hierna „Essity“ - genoemd
 
Aansprakelijk in de zin van § 55 lid 2 RStV: Oliver, Obel, Stephan Franke

Juridische verklaring

Het materiaal op deze site wordt door Essity geleverd als dienst aan haar klanten en mag enkel voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Enkele kopieën mogen worden gedownload volgens onderstaande voorschriften.
 
Wanneer u materiaal van deze site downloadt gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de site niet te gebruiken of materiaal ervan te downloaden.
 
 
Informatie over handelsmerken
Alle namen, logo's en handelsmerken zijn het eigendom van Essity, haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, licentiehouders of joint-venturepartners.
 
De handelsmerken en merknamen van Essity mogen enkel worden gebruikt zoals vermeld in deze gebruiksvoorwaarden of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Essity.
 
Voor elk gebruik van de handelsmerken van Essity in reclame voor en promotie van de producten van Essity is de juiste erkenning vereist.
 
 
Beperkt gebruik/Licentie voor enkele kopie
Alle inhoud van deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software is het eigendom van Essity of de aanbieders van de inhoud en wordt beschermd door de Zweedse en internationale auteursrechtwetgeving. Onbevoegd gebruik of verspreiding van het materiaal van deze site kan een schending zijn van auteursrechtelijke, handelsmerk- of andere wetgeving en is onderhevig aan zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke sancties.
 
 
Deze site of een onderdeel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op andere wijze worden geëxploiteerd voor commercieel gebruik dat niet uitdrukkelijk en schriftelijk is goedgekeurd door Essity. U mag één exemplaar van de informatie op de Essity-sites downloaden op één enkele computer voor uw persoonlijke, niet-commerciële, interne gebruik.
 
U mag de informatie niet aanpassen, gebruiken of overdragen voor commerciële doeleinden; noch mag u auteursrechtelijke of andere eigendomskenmerken van de informatie verwijderen. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het voorkomen van onbevoegd kopiëren van het materiaal, en om ervoor te zorgen dat alle medewerkers en aannemers – indien van toepassing – van uw onderneming deze beperkingen navolgen.
 
U bent verantwoordelijk zich te houden aan alle toepasselijke wetten van het auteursrecht. Wij staan u toe kopieën van deze site te maken als noodzakelijke, incidentele handelingen tijdens het bekijken van de site; en u mag een kopie afdrukken voor persoonlijk gebruik van zo veel van de site als redelijk is voor persoonlijke doeleinden. Elk ander gebruik is ten strengste verboden. U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming deze site niet op uw eigen website opnemen of naar een pagina anders dan de homepagina linken.
 
Essity verleent u geen uitgesproken of geïmpliceerde rechten onder patenten, auteursrechten, handelsmerken of informatie over handelsgeheimen.
 
 
Garantiedisclaimer
De informatie die hierin wordt gegeven wordt “zoals die is” geleverd, zonder uitgesproken of geïmpliceerde garantie van welke aard dan ook, waaronder garanties van verkoopbaarheid, de garantie dat het geen inbreuk maakt op intellectueel eigendom, of dat het geschikt is voor een bepaald doeleinde. In het geval dat Essity naar een webpagina van een externe partij linkt, is dat alleen voor het gemak van de gebruikers, en Essity is niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie op een dergelijke webpagina.
 
In geen geval is Essity aansprakelijk voor enige schade waaronder, maar niet beperkt tot, schade van winstverlies, onderbreking van de bedrijfsvoering, of verlies van informatie dat voorkomt uit het gebruik van of het onvermogen om de informatie te gebruiken, zelfs als Essity geïnformeerd is over de mogelijkheid van deze schade.
 
Essity garandeert ook niet de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items die binnen deze informatie vallen. Essity kan op elk moment en zonder kennisgeving veranderingen aan deze inhoud aanbrengen, of aan de producten omschreven in de inhoud. Essity doet geen toezegging om de informatie of andere materialen op deze site bij te werken.
 

Inzendingen door gebruikers
Alle materiaal, informatie of andere communicaties die u overbrengt of op deze site plaatst zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, volledig sub-licentieerbaar en niet-merkgebonden (“communicatie”). Essity heeft geen verplichtingen met betrekking tot deze communicatie.
 
Essity is vrij om elke vorm van communicatie, met inbegrip van alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken, vrij te geven, te kopiëren, verspreiden, op te nemen in en/of op andere wijze te gebruiken, voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.
 
Als u uw persoonsgegevens invoert op deze site of op andere wijze aan Essity verstrekt, gaat u er hierbij mee akkoord dat Essity deze gegevens gebruikt ter beoordeling van uw informatie en om de producten en diensten van Essity te verhandelen, inclusief het recht om de gegevens aan externe landen over te dragen en uw persoonsgegevens op het internet te plaatsen. Essity is verantwoordelijk voor de omgang met zulke persoonsgegevens onder de Zweedse wetgeving, en u kunt contact opnemen met Essity in geval van onjuiste gegevens of andere problemen die betrekking hebben op de persoonsgegevens.
 
U mag geen communicatie plaatsen die als aanstootgevend zou kunnen worden beschouwd, die de privacy van andere personen kan schenden, die kan worden beschouwd als commerciële marketing of die op enigerlei wijze illegaal of ongepast is. Essity zal dit soort communicatie verwijderen wanneer we ons ervan bewust worden, en we behouden ons het recht voor u als gebruiker uit te sluiten van onze site of diensten.
 
Voor gebruik van diensten van externe partijen, zoals Facebook, zijn mogelijk voorwaarden van externe partijen van toepassing. Facebook past bijvoorbeeld de “Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden” toe op iedere gebruiker en bezoeker van Facebook, en we raden u aan dat u deze voorwaarden leest voordat u gebruikt maakt van een dienst van een externe partij.
 
 
Overig
 
Essity kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door dit bericht bij te werken.
 
Essity behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om (1) deze juridische verklaring te wijzigen; (2) berichten te controleren en te verwijderen; en/of (3) de beschikbaarheid van de site op elk moment en zonder kennisgeving te beëindigen.
 
Als een voorwaarde of bepaling van deze juridische verklaring wordt vastgesteld als onwettig, ongeldig, nietig, of om welke reden dan ook onuitvoerbaar, worden de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of geschaad.

Privacybeleid

(‘Essity’ of ‘wij’ of ‘ons’) neemt de bescherming van gegevens serieus. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Essity als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de e-Privacyverordening (‘e-Privacyverordening’) persoonsgegevens en andere gegevens van gebruikers verzamelt en verwerkt.
 
 
 
1. Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden
 
Metadata
U kunt onze website of app gebruiken zonder persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. In dat geval verzamelt Essity alleen de volgende metadata die voortvloeit uit uw gebruik:
 
Doorverwijspagina, datum en tijdstip van toegang, verzonden datavolume, status van transmissie, soort webbrowser, IP-adres, besturingssysteem, gebruikersinterface, taal en versie van browsersoftware.
 
Uw IP-adres wordt gebruikt om u toegang te geven tot de website of app. Zodra uw IP-adres hiervoor niet meer gebruikt hoeft te worden, verkorten wij uw IP-adres door de laatste acht cijfers te verwijderen. De metadata, inclusief het verkorte IP-adres, wordt gebruik om de kwaliteit en de diensten van onze website of app te verbeteren door het gebruikersgedrag te analyseren.
 
Account
Als u een account aanmaakt op de website of in de app, kunt u gevraagd worden uw persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld: naam, postadres, e-mailadres, gekozen wachtwoord, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardgegevens, factuur- en afleveradres, interesse in bepaalde producten/diensten (vrijwillig), verzoek om reclame te ontvangen per e-mail (vrijwillig). Essity verwerkt dergelijke gegevens om u de accountfuncties te bieden, om u reclamemateriaal aan te bieden (voor zover wettelijk toegestaan) en om uw interesses te analyseren voor reclamedoeleinden.
 
Bestellingen
Als u een bestelling plaatst via onze website of app, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: uw accountgegevens, soort en aantal producten, aankoopprijs, besteldatum, bestelstatus, retouren en verzoeken aan de klantenservice. Essity verwerkt dergelijke persoonsgegevens om haar contract met u na te komen, de bestelde producten te leveren, klantenservice te bieden, wettelijke verplichtingen na te komen, rechtsvorderingen te onderbouwen, in te stellen of uit te oefenen, en voor reclame op maat.
 
Sweepstakes
Als u deelneemt aan een sweepstake, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: naam, postadres, e-mailadres, deelnamedatum, selectie als winnaar, prijs en antwoord op de wedstrijdvraag. Essity verwerkt dergelijke persoonsgegeven om de sweepstake te organiseren, de winnaar te informeren, de prijs naar de winnaar te sturen, het evenement te organiseren en voor reclamedoeleinden.
 
Gezondheidsgegevens
Door sommige producten te bestellen, kan Essity ook informatie over gezondheidsomstandigheden verzamelen en verwerken zoals geïmpliceerd door de productbestelling. Gezondheidsgegevens zijn gevoelige gegevens in de zin van de GDPR en Essity neemt alle nodige stappen om dergelijke gevoelige gegevens te beschermen zoals wettelijk vereist. Behoudens toestemming verzamelt en verwerkt Essity gezondheidsgegevens uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de contractuele relatie en de productbestelling, het verlenen van klantenservice, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het verdedigen, vaststellen en uitoefenen van juridische claims, en op maat gesneden marketing.
 
2.  Derden
 
·         Doorgifte naar externe dienstverleners
 
Essity kan externe dienstverleners inschakelen die optreden als gegevensverwerker voor Essity en bepaalde taken uitvoeren voor Essity, bijvoorbeeld op het gebied van website-ontwikkeling, marketing of IT-ondersteuning. Bij het uitvoeren van dergelijke taken kunnen deze externe dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens en/of deze verwerken.
 
Wij vragen deze externe dienstverleners bepaalde veiligheidsmaatregelen in te voeren en te handhaven om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.
 
·         Andere ontvangers
 
Essity kan persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming doorgeven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridisch adviseurs, externe consultants of zakenpartners. In het geval van een fusie of overname kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan daarbij betrokken derden.
 
·         Internationale doorgiften van persoonsgegevens
 
De persoonsgegevens die wij verzamelen of ontvangen, kunnen worden doorgegeven aan of verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) bevinden. In deze landen [zie de lijst op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm] worden gegevens voldoende beschermd overeenkomstig de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Andere ontvangers kunnen zich bevinden in landen waar onvoldoende bescherming van gegevens wordt geboden overeenkomstig de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Essity zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te garanderen dat doorgiften buiten de EER voldoende beschermd worden overeenkomstig toepasselijke wet- en
 
regelgeving inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot doorgiften naar landen waar onvoldoende gegevensbescherming wordt geboden, geldt dat wij passende veiligheidsmaatregelen treffen door bijvoorbeeld gebruik te maken van modelbepalingen inzake gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of een toezichthoudende instantie, goedgekeurde gedragscodes in combinatie met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger, of goedgekeurde certificeringsregelingen in combinatie met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger. U kunt een kopie van dergelijke passende veiligheidsmaatregelen aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op zoals beschreven in art. 7 (Contactgegevens).
 
3.       Rechtsgrondslag voor de verwerking
 
Op basis van de volgende rechtsgrondslagen mogen wij uw persoonsgegevens verwerken:
 
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een contract maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer u een kind bent;
 • Overige toepasselijke rechtsgrondslagen voor de verwerking van gegevens, met name wettelijke bepalingen van lidstaten.
 
Op basis van de volgende rechtsgrondslagen mogen wij uw gevoelige gegevens verwerken:
 
 • U heeft expliciet toestemming gegeven voor de verwerking van uw gevoelige gegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van Essity of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht;
 • De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.
 
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vereist op grond van een wettelijke of contractuele verplichting, is noodzakelijk om een contract aan te gaan met ons of om onze diensten/producten die u heeft aangevraagd te ontvangen, of betreft een vrijwillige keuze door u.
 
Als u ervoor kiest uw persoonsgegevens niet te verstrekken, kan dit nadelen met zich meebrengen (u zult bijvoorbeeld bepaalde producten of diensten niet kunnen ontvangen). Tenzij anders bepaald, heeft het niet verstrekken van uw persoonsgegevens echter geen juridische gevolgen voor u.
 
4. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u daarop aanspraak maken?
 
Als u toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van bepaalde persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden zonder andere kosten voor u dan de transmissiekosten overeenkomstig de basistarieven.
 
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht op (i) inzage van uw persoonsgegevens, (ii) rectificatie van uw persoonsgegevens, (iii) wissing van uw persoonsgegevens, (iv) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en (v) overdraagbaarheid van gegevens, en kunt u het recht hebben om bezwaar te maken tegen (vi) de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief bezwaar tegen profilering) en (vii) geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).
 
Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in art. 7 (Contactgegevens).
 
U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.
 
5. Cookies en andere tracking-technologieën
 
De website of app maakt gebruik van cookies. Meer informatie kunt u vinden in ons Cookiebeleid
 
6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u de gewenste diensten en producten te leveren. Na beëindiging van uw contractuele relatie met ons wissen wij uw persoonsgegevens of anonimiseren wij deze, tenzij wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens van toepassing zijn (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden). Wij kunnen uw contactgegevens en interesses in bepaalde producten of diensten langer bewaren indien het Essity is toegestaan u reclamemateriaal te sturen. Bovendien kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde delen van uw persoonsgegevens tot tien jaar na het betreffende belastingjaar te bewaren. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren na de beëindiging van uw contractuele relatie met ons als wij uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan overige toepasselijke wet- en regelgeving of bij het instellen, uitvoeren of onderbouwen van rechtsvorderingen (alleen op ‘need-to-know’-basis). Na beëindiging van uw contractuele relatie met ons beperken wij het verwerken van persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden zo veel mogelijk.
 
7. Contactgegevens
 
Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen of als u andere vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u uw verzoek indienen/mailen naar:
 
 
dataprivacy@essity.com
 
 
Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Zweden